Tài chính là gì? Chức năng của tài chính?

Tài chính là gì? Tài chính là một phạm trù kinh tế phản ánh các mối quan hệ của xã hội dưới hình thức giá trị. Khái niệm tài chính được hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau. Để có cái nhìn bao quát về khái niệm tài chính, cần hiểu rõ về những khái niệm liên quan.

Tài chính là gì?

Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ, diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã hội.

Tài chính gồm các quỹ tiền tệ, được hình thành bởi nhà nước nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Tài chính không phải là tiền tệ, nhưng các quỹ tiền tệ được hình thành bởi Nhà nước chính là những biểu hiện bên ngoài của tài chính.

Tài chính là hiện tượng đặc trưng bằng sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ trong quá trình tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ đại diện cho những sức mua nhất định ở các chủ thể kinh tế – xã hội.

Tài chính là gì?

Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ

Một số thuật ngữ liên quan khái niệm tài chính

Nguồn tài chính

Là khả năng về tài chính mà các chủ thể trong xã hội có thể khai thác, sử dụng nhằm thực hiện các mục đích của mình. Nó tồn tại dưới dạng tiền, tài sản vật chất hoặc phi vật chất.

Nguồn tài chính thể hiện một khả năng về sức mua nhất định. Kết quả của quá trình phân phối các nguồn tài chính là sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định.

Ví dụ: Nguồn tài chính của một hộ gia đình gồm quỹ tiền tệ của hộ gia đình nắm giữ và các động sản và bất động sản của họ.

Xét trên phạm vi quốc gia, nguồn tài chính hình thành không chỉ từ các quỹ tiền tệ trong nước mà còn từ các quỹ tiền tệ huy động từ nước ngoài vào.

Quỹ tiền tệ

Là một lượng nhất định các nguồn tài chính đã huy động được để sử dụng cho một mục đích nhất định.

Các quỹ tiền tệ luôn luôn biểu hiện các quan hệ sở hữu. Khi kết thúc một giai đoạn vận động nào đó của quỹ thì mỗi chủ thể của hình thức sở hữu này hay hình thức sở hữu khác sẽ nhận được cho mình một phần nguồn lực tài chính.

Chức năng của tài chính

Chức năng huy động

  • Đây là chức năng tạo lập các nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế
  • Việc huy động vốn phải tuân thủ cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và giá cả của vốn.

Tìm hiểu ngay: 3 quyết định tài chính của doanh nghiệp 2018 quyết định sự thành bại của doanh nghiệp ấy.

Tài chính là gì?

Tài chính có chức năng huy động vốn

Chức năng phân phối

  • Chức năng phân phối của tài chính là một khả năng khách quan của phạm trù tài chính.
  • Con người nhận thức và vận dụng khả năng khách quan đó để tổ chức việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

Chức năng giám sát

  • Đây là chức năng kiểm tra sự vận động của các nguồn tài chính trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ
  • Thông qua chức năng này để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi thời kỳ, kiểm tra các chế độ tài chính của Nhà nước…

Đến đây, thắc mắc khái niệm tài chính là gì đã được giải đáp. Bạn đọc nên nắm bắt được những điều này để hoạch định, xác định tài chính, nguồn tài chính chính xác.

jQuery(document).ready(function($) {
$.post(‘https://tapchitaichinh.org/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘wpt_view_count’, id: ‘181’});
});

jQuery(document).ready(function($) {
$.post(‘https://tapchitaichinh.org/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘181’});
});

Related Posts

Trả lời