Tìm hiểu tài chính công và tài chính nhà nước

Tài chính công và tài chính nhà nước là thuật ngữ mới du nhập và Việt Nam trong những năm gần đây và được sử dụng rất hạn chế trong các văn bản nhà nước.

 1. Khái niệm tài chính công và tài chính nhà nước

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.

Tài chính nhà nước bao gồm tài chính công và tài chính doanh nghiệp nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 1. Sự cần thiết khách quan của tài chính công

 • Xét về mặt hình thức là các hoạt động thu, chi tiền tệ của nhà nước gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tài chính công nhằm đáp ứng các nhu cầu thực hiện chức năng của nhà nước trong việc cung cấp hàng hoá công cho xã hội.
 • Xét về mặt thực chất: Tài chính công phản ánh các quan hệ kinh tế trong phân phối nguồn tài chính quốc gia phát sinh giữa các cơ quan công quyền của nhà nước với các chủ thể khác trong nền kinh tế
 • Nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cho xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận.

>>Xem ngay: Tìm hiểu 3 trung tâm tài chính quốc tế lớn nhất thế giới

Tài chính công và tài chính nhà nước

Hình 1: Kho bạc nhà nước

 1. Đặc điểm tài chính công

 • Nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định đến quá trình tạo lập và sử dụng quỹ công đặc biệt là quỹ ngân sách nhà nước. Các quyết định của nhà nước được thể chế bằng luật do cơ quan quyền lực cao nhất phê chuẩn.
 • Tài chính công phản ánh quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế trong việc phân phối nguồn tài chính quốc gia.
 • Hoạt động tài chính công phản ánh các quan hệ lợi ích giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, trong đó lợi ích tổng thể được đặt lên hàng đầu và chi phối các quan hệ lợi ích khác.
 • Tài chính công chủ yếu mang tính chất không hoàn lại trực tiếp nên không thể đánh giá hiệu quả một cách cụ thể, chính xác.
 • Hiệu quả của tài chính công có thể xác định một cách tương đối thông qua các chỉ tiêu kinh tế-xã hội như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, hộ nghèo, tỷ lệ thất học…
 • Tài chính công gắn liền với các việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,…
 • Hoạt động thu chi tài chính công có tác động đến thu nhập của hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế kể cả chủ thể đầu tư hay tiêu dùng.

Tài chính công và tài chính nhà nước

Hình 2: Tiền

 1. Điểm khác biệt giữa tài chính công và tài chính nhà nước

Tài chính công khác tài chính nhà nước ở 3 điểm cơ bản sau:

 • Các quỹ tiền tệ thuộc phạm trù sở hữu của tài chính công thuộc sở hữu công bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu các tổ chức kinh tế, xã hội nghĩa là sở hữu của nhiều người.
 • Các quỹ tiền tệ thuộc phạm trù sở hữu của tài chính công được chi dùng cho lợi ích đông, không lấy mục tiêu lợi nhuận làm mục đích chính.
 • Sự vận động của các quỹ tiền tệ thuộc phạm trù tài chính công chịu sự điều khiển của luật công. Ở các nước, hoạt động của các tổ chức, nhà nước, xã hội không vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận mà chỉ vì lợi ích của cả cộng đồng.

Chắc hẳn các thông tin trên đây đã làm rõ thắc mắc của quý khách về tài chính công và tài chính nhà nước. Mong rằng quý khách phân biệt rõ ràng và sử dụng thuật ngữ đúng đắn.

Related Posts

Trả lời