Mẫu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm gồm những gì?

Mẫu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm sẽ thống kê tất cả các hoạt động của công ty, thu nhập, lợi nhuận hay thâm hụt,… để các nhà quản lí cấp cao nhìn nhận, đánh giá và vạch ra phương hướng cho các giai đoạn tiếp theo.

  1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ

Một bảng cân đối kế toán giữa niên độ đầy đủ bao gồm tài sản, mã số, thuyết minh, số cuối kì, số đầu năm.

Tài sản có hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

  • Tài sản ngắn hạn bao gồm:

– Tiền và các khoản tương đương tiền.

– Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

– Các khoản phải thu:

+ Phải thu khách hàng

+ Trả trước cho người bán

+ Phải thu nội bộ ngắn hạn

+ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

+ Các khoản phải thu khác

+ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

– Hàng tồn kho

– Tài sản ngắn hạn khác:

+  Chi phí trả trước ngắn hạn

+ Thuế GTGT được khấu trừ

+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

  • Tài sản dài hạn bao gồm:

–  Các khoản phải thu dài hạn

+  Phải thu dài hạn của khách hàng

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

+ Phải thu dài hạn nội bộ

+ Phải thu dài hạn khác

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

– Tài sản cố định

+ Tài sản cố định hữu hình

+ Tài sản cố định thuê tài chính

+ Tài sản cố định vô hình

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

– Bất động sản đầu tư

–  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

+ Đầu tư vào công ty con

+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

+ Đầu tư dài hạn khác

+Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

– Tài sản dài hạn khác

+ Chi phí trả trước dài hạn

+ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

+ Tài sản dài hạn khác

mẫu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

Hình 1: Báo cáo tài chính

>>Xem ngay: Nguyên tắc 1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì để có thể hoàn thiện 1 bộ báo cáo hoàn chỉnh nhất.

  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

– Các khoản giảm trừ

– Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

– Giá vốn hàng bán

– Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

– Doanh thu hoạt động tài chính

– Chi phí tài chính

– Chi phí bán hàng

– Chi phí quản lí doanh nghiệp

– Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

– Thu nhập khác

– Chi phí khác

– Lợi nhuận khác

– Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

– Chi phí thuế TNDN hiện hành

– Chi phí thuế TNDN hoãn lại

– Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

– Lãi cơ bản trên cổ phiếu

mẫu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

Hình 2: Thống kê tài chính

  1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

– Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

+ Lợi nhuận trước thuế

+ Điều chỉnh cho các điều khoản

Khấu hao TSCĐ

(Lãi) / lỗ từ các khoản dự phòng

(Lãi) / lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

(Lãi) / lỗ từ hoạt động đầu tư

Chi phí lãi vay

+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

(Tăng) / giảm các khoản phải thu

(Tăng) / giảm hàng tồn kho

Tăng / (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)

(Tăng) / giảm chi phí trả trước

Tiền lãi vay đã trả

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

– Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

+ Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

+ Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

+ Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

+ Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

+ Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

+ Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

+ Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

– Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

+ Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

+ Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành

+ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

+ Tiền chi trả nợ gốc vay

+ Tiền chi trả nợ thuê tài chính

+ Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Trên đây là toàn bộ những điều mục cần có trong một bản báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. Hi vọng các thông tin trên đây sẽ giúp ích bạn trong việc lập một mẫu báo cáo tài chính.

Related Posts

Trả lời