Báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính là gì là thắc mắc của nhiều người. Bất kì doanh nghiệp nào cũng cần báo cáo tài chính. Một bộ báo cáo tài chính cần phải bao gồm những gì mới đáp ứng yêu cầu của chủ doanh nghiệp, sự quản lý của cơ quan Nhà nước và người dùng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp dưới dạng các bảng biểu. Kế toán viên trình bày một cách tổng quát nhất thông tin đó.

Tìm hiểu ngay: Quản trị tài chính là gì mà có vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển của doanh nghiệp?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Chức năng của báo cáo tài chính

Căn cứ vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước sẽ nắm bắt được những thông tin cụ thể sau đây:

 • Tài sản và nguồn hình thành tài sản: bao gồm nguồn nợ phải trả là bao nhiêu và nguồn vốn chủ sở hữu là bao nhiêu tại một thời điểm bất kỳ trên bảng cân đối kế toán.
 • Kết quả lãi hoặc lỗ của công ty: bao gồm doanh thu, giá, vốn, chi phí, thu nhập khác tại một thời kỳ trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh, các luồng tiền nếu không được thể hiện ở bảng cân đối kế toán và bảng kết quả kinh doanh thì phải được thể hiện tại bảng thuyết minh báo cáo tài chính
 • Thuế và các khoản nộp nhà nước.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Như vậy để đảm bảo báo cáo được tất cả các hoạt động thu, chi của doanh nghiệp mình thì báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản
 • Báo cáo thu, chi
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 • Các báo cáo khác theo quy định tại pháp luật.

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như đối với các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm. Nó được thể hiện trong các vấn đề sau:

 • Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng
 • Là căn cứ đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp
 • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp
 • Là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp
 • Là căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp
 • Sử dụng công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm đưa ra các đánh giá cơ sở hợp lý cho dự đoán tài chính tương lai, dựa trên phân tích tình hình tài chính quá khứ và hiện tại. Từ đó, đưa ra cách tính ước lượng đúng nhất về những sự cố tài chính có thể xảy ra trong tương lai.

Có thể bạn chưa biết: Mẫu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm gồm những gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Chính vì vậy, Báo cáo tài chính là đối tượng quan tâm của các nhà đầu tư, hội đồng quản trị doanh nghiệp người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.

Related Posts

Trả lời