3 quyết định tài chính của doanh nghiệp 2018 là gì?

3 quyết định tài chính của doanh nghiệp quyết định cho sự thành bại của doanh nghiệp. Đầu tư, nguồn tài trợ, lợi nhuận chi phối sự phát triển bền vững đó.

  1. Quyết định đầu tư

Quyết định đầu tư là những quyết định liên quan đến:

  • Tổng giá trị tài sản và giá trị từng bộ phận tài sản gồm tài sản lưu động và tài sản cố định cần có.
  • Mối quan hệ cân đối giữa các bộ phận tài sản trong doanh nghiệp.

Cụ thể có thể liệt kê một số quyết định về đầu tư như sau:

  • Quyết định đầu tư tài sản lưu động gồm: quyết định tồn quỹ, quyết định tồn kho, quyết định chính sách bán chịu hàng hoá, quyết định đầu tư tài chính ngắn hạn.
  • Quyết định đầu tư tài sản cố định gồm: quyết định mua sắm tài sản cố định mới, quyết định thay thế tài sản cố định cũ, quyết định đầu tư dự án, quyết định đầu tư tài chính dài hạn.
  • Quyết định quan hệ cơ cấu giữa đầu tư tài sản lưu động và tài sản cố định  gồm: quyết định sử dụng đòn bẩy hoạt động, quyết định điểm hoà vốn.

Quyết định đầu tư là quyết định quan trọng nhất trong các quyết định tài chính doanh nghiệp vì nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Một quyết định đầu tư đúng sẽ góp phần làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp, qua đó gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu.

Ngược lại, một quyết định đầu tư sai sẽ làm tổn thất giá trị doanh nghiệp, do đó sẽ làm thiệt hại tài sản cho chủ doanh nghiệp.

>>Xem ngay: Tìm hiểu tài chính công và tài chính nhà nước để có những chuẩn bị tốt nhất về tài chính.

3 quyết định tài chính của doanh nghiệp

Hình 1: Quyết định đầu tư tạo ra giá trị

  1. Quyết định về nguồn tài trợ

Quyết định nguồn tài trợ gắn liền với quyết định lựa chọn loại nguồn vốn cung cấp cho việc mua sắm tài sản. Chủ doanh nghiệp nên sử dụng vốn chủ sở hữu hay vốn vay, nên dùng vốn vay ngắn hạn hay dài hạn.

Quyết định về nguồn vốn còn xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận để lại tái đầu tư và lợi nhuận được phân chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức. Nhà quản trị phải quyết định làm thế nào để huy động được các nguồn vốn đó.

Một số quyết định về nguồn vốn như sau:

  • Quyết định huy động nguồn vốn ngắn hạn, bao gồm: Quyết định vay ngắn hạn hay quyết định sử dụng tín dụng thương mại, quyết định vay ngắn hạn ngân hàng hay sử dụng tín phiếu công ty.
  • Quyết định huy động nguồn vốn vay dài hạn gồm: quyết định nợ dài hạn hay vốn cổ phần, quyết định vay dài hạn ngân hàng hay phát hành trái phiếu công ty, quyết định sử dụng vốn cổ phần phổ thông hay vốn cổ phần ưu đãi.

Trên đây là những quyết định liên quan đến nguồn vốn trong hoạt động của doanh nghiệp.

Có được một quyết định đúng đắn là một thách thức không nhỏ đối với những người ra quyết định.

Điều đó đòi hỏi người ra quyết định phải có những hiểu biết về việc sử dụng các công cụ phân tích trước khi ra quyết định.

  1. Quyết định về phân chia lợi nhuận

Quyết định về phân chia lợi nhuận hay còn gọi là chính sách cổ tức của công ty. giám đốc tài chính lựa chọn giữa việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức hay là giữ lại để tái đầu tư.

Ngoài ra giám đốc tài chính cần phải quyết định xem doanh nghiệp nên theo chính sách cổ tức nào và liệu chính sách cổ tức có tác động gì đến giá trị của doanh nghiệp hay giá cổ phiếu trên thị trường của doanh nghiệp hay không.

3 quyết định tài chính của doanh nghiệp

Hình 2: Cổ phiếu

Đọc đến đây, thắc mắc về 3 quyết định tài chính của doanh nghiệp đã được giải đáp. Chủ doanh nghiệp cần nắm rõ để đưa ra phương án hợp lí cho doanh nghiệp mình.

Related Posts

Trả lời