Nguyên tắc 1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì

1 bộ báo cáo tài chính như một thư kí thống kê lại tất cả những hoạt động kinh doanh và liên quan đến ngân sách doanh nghiệp.

  1. Định nghĩa báo cáo tài chính (BCTC)

– Báo cáo tài chính  là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

– Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm (chủ doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Theo chế độ quy định, tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày BCTC năm.

Với các công ty, tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên BCTC của các đơn vị trực thuộc.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC giữa niên độ (báo cáo quý – trừ quý 4) dạng đầy đủ.

Riêng đối với Tổng công ty Nhà nước và các DN nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp (BCTC hợp nhất giữa niên độ được thực hiện bắt buộc từ năm 2008).

Bắt đầu từ năm 2008, các công ty mẹ và tập đoàn phải lập BCTC hợp nhất giữa niên độ và báo cáo hợp nhất cuối niên độ kế toán và BCTC hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh.

>>Xem ngay: Lần đầu tiên có website định giá tài sản cầm đồ online tại Việt Nam

1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì

Hình 1: Báo cáo tài chính

2. Ý nghĩa của báo cáo tài chính

BCTC có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như đối với các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm. Điều đó, được thể hiện ở những vấn đề sau đây:

– BCTC là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

– BCTC cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ vừaqua. Nó giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– BCTC là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng. Nó cũng là căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

– BCTC là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp.

Nó là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì

Hình 2: Thảo luận báo cáo

3. Một bộ báo cáo tài chính gồm những gì

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC, tại Phần thứ ba, Mục I, Điểm 3- Hệ thống BCTC doanh nghiệp vừa và nhỏ- có quy định rõ ràng như sau:

Báo cáo tài chính quy định cho những công ty nhỏ và vừa bao gồm:

  • Bản báo cáo bắt buộc:

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Bản Thuyết minh báo cáo tài chính

– Báo cáo tài chính gửi cho thuế quan

– Bảng cân đối tài khoản

  • Bản báo cáo không yêu cầu mà khuyến khích lập:

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: số B03-DNN

Không những thế, để tạo ra nhu cầu điều hành, chỉ đạo, điều hành hoạt động phân phối, buôn bán kinh doanh, những doanh nghiệp có thể lập thêm những

+ Bảng báo cáo tài chính chi tiết khác

+ Bảng báo cáo tài chính quy định cho các cộng tác xã

– Bảng cân đối tài khoản

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Rất mong rằng những thông tin trên đây đã giúp ích nhiều cho bạn trong quá trình lập một bộ báo cáo tài chính. Còn điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Related Posts

Trả lời